A+ A A-

 

Informacije o podnošenju pritužbe

 

1. Svaki osiguranik, ugovarač osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno izjavitine zadovoljstvo Osiguravaču u odnosu na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenja obaveza iz ugovora o osiguranju.

2. Pritužbe se podnose pismenim putem na:

-          adresu Osiguravača: Mikrofin osiguranje a.d. Aleja Svetog Save 59, Banja Luka,

-          elektronskom poštom: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

-          faksom na: 051/225-841.

3. Usmene pritužbe uzimaju se na zapisnik u prostorijama Društva.

4. Pritužba se podnosi zbog:

-          postupanja Osiguravača, odnosno lica koje za Osiguravača obavlja poslove zastupanja u osiguranju,

-          odluke Osiguravača u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,

-          postupanja Osiguravača u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

5. Rok za podnošenje pritužbe je godinu dana od dana kada jepodnosilac pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe, s tim što se pritužba ne može podnijeti u prvih 15 dana od dana prijema odluke na koju se odnosi pritužba, odnosno dana kada je saznao za razloge pritužbe.

6. Pritužba sadrži:

-          Ime, prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe, ako je pravno lice,

-          razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe,

-          dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,

-          datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe odnosno lica koje ga zastupa,

-          punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

7. Osiguravač će u roku od 15 dana od prijema pritužbe donijeti pismenu odluku o podnesenoj pritužbi.

8. Rješavanje pritužbi je odvojeno od rješavanja pojedinačnih zahtjeva za postupanje po ugovoru o osiguranju i odštetnih zahtjeva, odnosno zahtjeva za davanje informacija ili pojašnjenja, a koji ne predstavljaju pritužbu prema odredbama Pravilnika o postupanju društava za osiguranje uvezi sa pritužbama (Sl.glasnik RS br.10/15 od 12.02.2015. godine).

 

 

Preuzmite dokument:

♦ Informacije o podnosenju prituzbe

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga