Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 15.05.2018. godine donio

 

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  REDOVNE XIV SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XIV  redovna sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 18.06.2018. godine sa početkom u 15.00 časova, na adresi Vase Pelagića 22, u Banjoj Luci.

Za XIV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

  • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.

 

Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 21.06.2017. godine,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja odbora za reviziju,

Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2018. godinu,

Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti;

Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru člana Upravnog odbora;

Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za člana Upravnog odbora;

Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2018. godinu,

Razno.

 

U slučaju da se  XIV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

______________

Radmila Bjeljac

 

15.05.2018.Banja Luka

Broj:MFO-118-346

 

Article Image

Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista

saznajte više
Article Image

Intervju Željka Pene, direktora Mikrofin osiguranja za Capital.ba

Fakturisana premija „Mikrofin osiguranja“ u prvih devet mjeseci ove godine veća je za 21 odsto u odnosu

saznajte više