Podnošenje pritužbe

Ukoliko kao naš osiguranik želite izraziti svoje nezadovoljstvo možete to učiniti putem pritužbe koja se može predati:

 • Pismenim putem: Mikrofin osiguranje a.d. Aleja Svetog Save 61, Banja Luka
 • Putem emaila: prituzbe@mikrofinosiguranje.com
 • Putem faksa na broj: 051/225-841
 • Usmeno: Na zapisnik u prostorijama Mikrofin osiguranja.

Razlozi za podnošenje pritužbe

 • Postupanja Osiguravača, odnosno lica koje za Osiguravača obavljaju poslove zastupanja u osiguranju.
 • Odluke Osiguravača u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju.
 • Postupanja Osiguravača u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Rok za podnošenje pritužbe je godinu dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe, s tim što se pritužba ne može podnijeti u prvih 15 dana od dana prijema odluke na koju se odnosi pritužba, odnosno dana kada je saznao za razloge pritužbe.

Sadržaj pritužbi

 • Ime, prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe, ako je pravno lice,
 • Razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe
 • Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koji nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • Datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe odnosno lica koja ga zastupa
 • Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku

Rok za dostavljanje odgovora na pritužbe – Mikrofin osiguranje će u roku od 15 dana od prijema pritužbe donijeti pismenu odluku o podnesenoj pritužbi.

Rješavanje pritužbi je odvojeno od rješavanja pojedinačnih zahtjeva za postupanje po ugovoru o osiguranju i odštetnih zahtjeva, odnosno zahtjeva za davanje informacija ili pojašnjenja, a koji ne predstavljaju pritužbu prema odrebama Pravilnika o postupanju društava za osiguranje u vezi sa pritužbama.