Misija

Misija Osiguravajućeg društva Mikrofin osiguranje a.d. je da obezbijedi vrhunske proizvode osiguranja imovine i lica za preduzeća, vanprivredne institucije, asocijacije i pojedince kroz vlastitu poslovnu mrežu kao i putem preduzeća za zastupanje u osiguranju i agenata prodaje sa kojima imamo ugovor, a koji dijele našu zajedničku poslovnu filozofiju.

Društvo se fokusira na kontrolisani rast, adekvatno preuzimanje rizika u osiguranju, kvalitetno reosiguranje, visokoprofitabilne plasmane, inovaciju proizvoda koji treba da obezbijede dodatnu sigurnost klijentima, upotrebu najnovijih tehnologija i najkvalitetniji servis za naše klijente. Društvo će učiniti sve da funkcioniše sa visokim stepenom efikasnosti. Uvešćemo nove proizvode i unaprijediti već postojeće, tamo gdje je to moguće.

Vizija

Nastavićemo da razvijamo naš informacioni sistem i ulagaćemo u napredne tehnologije da bismo povećali efikasnost i što uspješnije vodili posao. Nastavićemo da razvijamo profesionalizam kod naših zaposlenih postavljajući nove zahtjeve u obrazovanju za svaku osobu u Društvu. Želimo da ostanemo i u budućnosti institucija koja je poznata jer posluje po principima istinitosti, iskrenosti, časti i etike.