Podnošenje pritužbe

Ukoliko kao naš osiguranik želite izraziti svoje nezadovoljstvo možete to učiniti putem pritužbe koja se može predati:

 • Pismenim putem: Mikrofin osiguranje a.d. Aleja Svetog Save 61, Banja Luka
 • Putem emaila: prituzbe@mikrofinosiguranje.com
 • Putem faksa na broj: 051/225-841
 • Usmeno: Na zapisnik u prostorijama Mikrofin osiguranja.

Razlozi za podnošenje pritužbe

 • Postupanja Osiguravača, odnosno lica koje za Osiguravača obavljaju poslove zastupanja u osiguranju.
 • Odluke Osiguravača u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju.
 • Postupanja Osiguravača u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Rok za podnošenje pritužbe je godinu dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe, s tim što se pritužba ne može podnijeti u prvih 15 dana od dana prijema odluke na koju se odnosi pritužba, odnosno dana kada je saznao za razloge pritužbe.

Na sljedećem linku možete pronaći obrazac prigovora na postupanje odnosno odluku Osiguravajućeg društva:

Obrazac prigovora Ombudsmenu FBIH

Sadržaj pritužbi

 • Ime, prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno firmu, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe, ako je pravno lice,
 • Razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe
 • Dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koji nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • Datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe odnosno lica koja ga zastupa
 • Punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku

Rok za dostavljanje odgovora na pritužbe – Mikrofin osiguranje će u roku od 15 dana od prijema pritužbe donijeti pismenu odluku o podnesenoj pritužbi.

Rješavanje pritužbi je odvojeno od rješavanja pojedinačnih zahtjeva za postupanje po ugovoru o osiguranju i odštetnih zahtjeva, odnosno zahtjeva za davanje informacija ili pojašnjenja, a koji ne predstavljaju pritužbu prema odrebama Pravilnika o postupanju društava za osiguranje u vezi sa pritužbama.