Odluka o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012, 30/2012, 59/13, 86/13, 108/13, 4/17, 63/21 i 11/22), Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (Službeni glasnik RS br. 82/15) te odredbi člana 19. Statuta Osiguravajućeg društva “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Mikrofin osiguranja a.d. Banja Luka, na sjednici od 01.06.2022. godine, donosi sljedeću:

 ODLUKU

o 4 (četvrtoj) emisiji hartija od vrijednosti odnosno 4 (četvrtoj) emisiji akcija 

iz neraspoređene dobiti

Član 1.

Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61,  matični broj 11031412, registarski broj u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Banja Luka: 06-10-18/08, emituje 4 (četvrtu) emisiju hartija od vrijednosti/ 4 (četvrtu)  emisiju akcija, pretvaranjem neraspoređene dobiti, kumulirane prethodnih godina, u osnovni kapital Društva.

Član 2.

Emitovanje akcija iz 4 (četvrte) emisije vrši se bez obaveze izrade prospekta, a u skladu sa članom 60. stav 1. alineja (z) i čl. 60a. Stav 2 alineja (g) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012, 30/2012, 59/2013, 86/2013, 108/2013, 4/2017, 63/2021 i 11/2022).

Član 3.

Osnovni kapital Društva, registrovan u Okružnom privrednom sudu Banja Luka, na dan donošenja ove odluke, iznosi 6.000.000 KM i sastoji se od 60.000 redovnih akcija, klase A, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.

 

Osnovni kapital Društva povećava se iz neraspoređene dobiti Društva, u iznosu od 1.000.000 KM.

Nakon povećanja osnovni kapital Društva iznosiće 7.000.000 KM i sastojaće se od 70.000 redovnih akcija, klase A, pojedinačne nominalne vrijednsoti 100 KM.

 

Član 4.

Četvrtom emisijom Društvo emituje 10.000 redovnih akcija, klase A, pojedinačne nominalne vrijednsoti 100 KM, ukupne nominalne vrijednsoti 1.000.000 KM, CFI kod: ESVUFR.

Akcije se dodjeljuju bez naknade postojećim akcionarima koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka, na datum presjeka, koji se određuje  prvi radni dan posle isteka roka od 20 dana od dana donošenja ove odluke, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

 

Član 5.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu emitenta koje akcionari imaju na dan presjeka, iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljen broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj kad je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Pod obračunskim „manjkom“ odnosno obračunskim „viškom“ akcija podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi prethodnog stava ovog člana i ukupnog broja akcija emitovanih po odluci Skupštine Društva.

Ako se kao rezultat zaokruživanja razlomljenih akcija pojavi razlika izmedu zbira raspoređenih akcija i ukupnog broja emitovanih akcija u skladu sa prethodnim članom ove Odluke, “višak” akcija oduzima se tako da se oduzima po jedna akcija od najveceg akcionara prema najmanjem akcionaru, do konacnog namirenja do broja emitovanih akcija, a u slucaju “manjka” akcija, dodavanje ce se vršiti od najmanjeg prema najvecem akcionaru, po istom principu.

 

Član 6.

Prava sadržana u redovnim akcijama, klase A iz 4 (četvrte) emisije hartija od vrijednosti:

  1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
  2. Pravo učešća u radu skupštine društva,
  3. Pravo glasa u skupštini društva,
  4. Pravo na isplatu dividendi,
  5. Pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška,
  6. Pravo prečeg sticanja akcija,
  7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

 

Član 7.

Registracija četvrte emisije akcija izvršiće se u Registru emitenata Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka i Okružnom privrednom sudu Banja Luka.

 

Član 8.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke, isključivo u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, osim primjedaba koje bi se odnosile na ukupan iznos emisije, broj i nominalnu vrijednost akcija ili druga pitanja kojima bi se mijenjala prava akcionara u odnosu na način kako su regulisana ovom Odlukom.

 

Član 9.

Ovlašćuje se gospodin Željko Pena, direktor Društva, da u ime emitenta može preduzimati sve radnje za provođenje 4 emisije hartija od vrijednosti/4 emisije akcija.

 

Član 10.

Ostupa na snagu danom donošenja.

 

MFO-122-393

Banja Luka 01.06.2022 god.

 

 

                                                                                                Predsjednik skupštine

 

                                                                                                       __________________

                                                                                       Aleksandar Kremenović

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Sjednica skupština akcionara 16. januara 2019.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o

saznajte više