ODLUKA O SAZIVANJU XXII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 13.04.2023. godine donio

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XXII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XXII redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 18.05.2023. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

 

Za XXII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
  • Imenovanje predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.
 2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 01.06.2022. godine;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2022. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;
 5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2023. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2023. godinu;
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu;
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2022. godinu;
 9. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
 10. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Upravnog odbora;
 11. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;
 12. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad člana Odbora za reviziju;
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2022. godinu;
 14. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;
 15. Razno.

U slučaju da se  XXII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

 

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                   ______________

                                                                                                    Sandra Lonco

 

 

13.04.2022. Banja Luka

Broj: MFO-123-249

 

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 20.juna 2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Odluka o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012, 30/2012, 59/13, 86/13, 108/13, 4/17, 63/21 i 11/22), Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (Službeni glasnik RS br. 82/15) te odredbi člana 19. Statuta Osiguravajućeg društva “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka, Skupština akcionara Mikrofin osiguranja a.d. Banja Luka, na sjednici od 01.06.2022. godine, donosi sljedeću:

 ODLUKU

o 4 (četvrtoj) emisiji hartija od vrijednosti odnosno 4 (četvrtoj) emisiji akcija 

iz neraspoređene dobiti

Član 1.

Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61,  matični broj 11031412, registarski broj u Registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Banja Luka: 06-10-18/08, emituje 4 (četvrtu) emisiju hartija od vrijednosti/ 4 (četvrtu)  emisiju akcija, pretvaranjem neraspoređene dobiti, kumulirane prethodnih godina, u osnovni kapital Društva.

Član 2.

Emitovanje akcija iz 4 (četvrte) emisije vrši se bez obaveze izrade prospekta, a u skladu sa članom 60. stav 1. alineja (z) i čl. 60a. Stav 2 alineja (g) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012, 30/2012, 59/2013, 86/2013, 108/2013, 4/2017, 63/2021 i 11/2022).

Član 3.

Osnovni kapital Društva, registrovan u Okružnom privrednom sudu Banja Luka, na dan donošenja ove odluke, iznosi 6.000.000 KM i sastoji se od 60.000 redovnih akcija, klase A, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.

 

Osnovni kapital Društva povećava se iz neraspoređene dobiti Društva, u iznosu od 1.000.000 KM.

Nakon povećanja osnovni kapital Društva iznosiće 7.000.000 KM i sastojaće se od 70.000 redovnih akcija, klase A, pojedinačne nominalne vrijednsoti 100 KM.

 

Član 4.

Četvrtom emisijom Društvo emituje 10.000 redovnih akcija, klase A, pojedinačne nominalne vrijednsoti 100 KM, ukupne nominalne vrijednsoti 1.000.000 KM, CFI kod: ESVUFR.

Akcije se dodjeljuju bez naknade postojećim akcionarima koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka, na datum presjeka, koji se određuje  prvi radni dan posle isteka roka od 20 dana od dana donošenja ove odluke, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

 

Član 5.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu emitenta koje akcionari imaju na dan presjeka, iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljen broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj kad je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Pod obračunskim „manjkom“ odnosno obračunskim „viškom“ akcija podrazumijeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi prethodnog stava ovog člana i ukupnog broja akcija emitovanih po odluci Skupštine Društva.

Ako se kao rezultat zaokruživanja razlomljenih akcija pojavi razlika izmedu zbira raspoređenih akcija i ukupnog broja emitovanih akcija u skladu sa prethodnim članom ove Odluke, “višak” akcija oduzima se tako da se oduzima po jedna akcija od najveceg akcionara prema najmanjem akcionaru, do konacnog namirenja do broja emitovanih akcija, a u slucaju “manjka” akcija, dodavanje ce se vršiti od najmanjeg prema najvecem akcionaru, po istom principu.

 

Član 6.

Prava sadržana u redovnim akcijama, klase A iz 4 (četvrte) emisije hartija od vrijednosti:

 1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
 2. Pravo učešća u radu skupštine društva,
 3. Pravo glasa u skupštini društva,
 4. Pravo na isplatu dividendi,
 5. Pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška,
 6. Pravo prečeg sticanja akcija,
 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.

 

Član 7.

Registracija četvrte emisije akcija izvršiće se u Registru emitenata Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka i Okružnom privrednom sudu Banja Luka.

 

Član 8.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke, isključivo u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, osim primjedaba koje bi se odnosile na ukupan iznos emisije, broj i nominalnu vrijednost akcija ili druga pitanja kojima bi se mijenjala prava akcionara u odnosu na način kako su regulisana ovom Odlukom.

 

Član 9.

Ovlašćuje se gospodin Željko Pena, direktor Društva, da u ime emitenta može preduzimati sve radnje za provođenje 4 emisije hartija od vrijednosti/4 emisije akcija.

 

Član 10.

Ostupa na snagu danom donošenja.

 

MFO-122-393

Banja Luka 01.06.2022 god.

 

 

                                                                                                Predsjednik skupštine

 

                                                                                                       __________________

                                                                                       Aleksandar Kremenović

Article Image

Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva “MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva “MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 26.04.2022. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XX (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA “MIKROFIN OSIGURANJE“ A.D. BANJA LUKA

XX redovna sjednica Skupštine akcionara “MIKROFIN OSIGURANJE” a.d. Banja Luka održaće se dana 01.06.2022. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XX sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
 • Imenovanje Komisije za glasanje,
 • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 • Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 28.06.2021. godine;

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “MIKROFIN OSIGURANJE” a.d. Banja Luka za 2021. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;

5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2022. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2022. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2021. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti;

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti;

12. Razmatranje I usvajanje Odluke o proširenju dozvole za rad Društva, vrstama osiguranja za koje Društvo nije imalo dozvolu;

13. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva;

14. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva;

15. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Aneksa IV Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva “MIKROFIN OSIGURANJE” a.d. Banja Luka;

16. Razmatranje i usvajanje Aneksa IV ugovora o osnivanju;

17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2021 godinu;

18. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;

19. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora;

20. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad člana Upravnog odbora

21. Razno.

U slučaju da se XX sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

26.04.2022. Banja Luka
Broj: MFO-122-287

Article Image

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 16.maja 2020.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 24. maj 2021.

Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj  127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donio

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XIX (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XIX redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 28.06.2021. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XIX sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 • Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
  • Imenovanje predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.
 • Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 16.06.2020. godine;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2020. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;
 • Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2021. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2021. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2020. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2020 godinu;
 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;
 • Razno.

U slučaju da se  XIX sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva

„MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

24.05.2021. Banja Luka
Broj: MFO-121-344

 

Article Image

Sjednica skupština akcionara 16. januara 2019.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o

saznajte više
Article Image

Odluka o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012,

saznajte više

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u Banja
Luci, na adresi Save Kovačevića 23-naselje Borik, poslovni objekat MKD Mikrofin. Za sve ostale informacije pozovite naš besplatan broj 0800 50 702.
Vaše Mikrofin osiguranje

Article Image

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,   S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa

saznajte više
Article Image

ODLUKA O SAZIVANJU XXII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista i prije imenovanja na poziciju direktora obavljao je funkciju pomoćnika direktora za štete u našem osiguravajućem društvu. Posjeduje višegodišnje iskustvo u oblasti osiguranja i finansija.

 

„Mikrofin osiguranje“ je osiguravajuća kuća u usponu, kako po visini ukupne premije, tako i po drugim brojnim kriterijumima poslovanja. Prošlu godinu završili smo rastom premije od 19 odsto u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja prijavljenih šteta obrađeno i riješeno je 96 odsto, a efikasnost u isplati odštetnih zahtjeva je 100 odsto.

Mikrofin osiguranje u prošloj godini je povećalo broj radnika, tako da je na kraju 2015. zapošljavalo 79 ljudi, a godinu ranije 68.

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 20.juna 2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više