Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva “MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva “MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 26.04.2022. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XX (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA “MIKROFIN OSIGURANJE“ A.D. BANJA LUKA

XX redovna sjednica Skupštine akcionara “MIKROFIN OSIGURANJE” a.d. Banja Luka održaće se dana 01.06.2022. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XX sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
 • Imenovanje Komisije za glasanje,
 • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 • Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 28.06.2021. godine;

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “MIKROFIN OSIGURANJE” a.d. Banja Luka za 2021. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;

5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2022. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2022. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2021. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti;

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti;

12. Razmatranje I usvajanje Odluke o proširenju dozvole za rad Društva, vrstama osiguranja za koje Društvo nije imalo dozvolu;

13. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva;

14. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva;

15. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Aneksa IV Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva “MIKROFIN OSIGURANJE” a.d. Banja Luka;

16. Razmatranje i usvajanje Aneksa IV ugovora o osnivanju;

17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2021 godinu;

18. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;

19. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora;

20. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad člana Upravnog odbora

21. Razno.

U slučaju da se XX sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

26.04.2022. Banja Luka
Broj: MFO-122-287

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Konkurs za posao

KONKURS za prijem radnika na sljedeću poziciju:   Referent prodaje osiguranja: kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar –

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 24. maj 2021.

Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj  127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donio

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XIX (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XIX redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 28.06.2021. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XIX sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 • Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
  • Imenovanje predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.
 • Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 16.06.2020. godine;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2020. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;
 • Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2021. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2021. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2020. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2020 godinu;
 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;
 • Razno.

U slučaju da se  XIX sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva

„MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

24.05.2021. Banja Luka
Broj: MFO-121-344

 

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 23.12.2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o

saznajte više
Article Image

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u

saznajte više

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u Banja
Luci, na adresi Save Kovačevića 23-naselje Borik, poslovni objekat MKD Mikrofin. Za sve ostale informacije pozovite naš besplatan broj 0800 50 702.
Vaše Mikrofin osiguranje

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 16.maja 2020.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Sjednica skupština akcionara 16. januara 2019.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o

saznajte više

Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista i prije imenovanja na poziciju direktora obavljao je funkciju pomoćnika direktora za štete u našem osiguravajućem društvu. Posjeduje višegodišnje iskustvo u oblasti osiguranja i finansija.

 

„Mikrofin osiguranje“ je osiguravajuća kuća u usponu, kako po visini ukupne premije, tako i po drugim brojnim kriterijumima poslovanja. Prošlu godinu završili smo rastom premije od 19 odsto u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja prijavljenih šteta obrađeno i riješeno je 96 odsto, a efikasnost u isplati odštetnih zahtjeva je 100 odsto.

Mikrofin osiguranje u prošloj godini je povećalo broj radnika, tako da je na kraju 2015. zapošljavalo 79 ljudi, a godinu ranije 68.

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Skupština akcionara Mikrofin osiguranja

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 04.05.2016. godine donio

 

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE XII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

XII redovna sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 20.06.2016. godine sa početkom u 13.00 časova, na adresi Vase Pelagića 22, u Banjoj Luci.

Za XII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 

 

Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

-Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,

-Imenovanje Komisije za glasanje,

-Imenovanje ovjerivača zapisnika,

-Imenovanje zapisničara.

Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 05.06.2015.godine,

Razmatranje i usvajanje Statuta Društva

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članovima Odbora za reviziju

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “ Mikrofin osiguranje” a.d.Banja Luka za 2015. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje izvještaja Internog revizora za 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje Plana rada Internog revizora za 2016.godinu,

Razmatranje i usvajanje Procedure za rad Interne revizije.

Razmatranje i donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za 2016. godinu,

Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2014. i 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2016. godinu,

Razno.

U slučaju da se XII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora

 

______________

Radmila Bjeljac

04.05.2016.Banja Luka

Broj:MFO-116-186

Article Image

Skupština akcionara Mikrofin osiguranja

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Intervju Željka Pene, direktora Mikrofin osiguranja za Capital.ba

Fakturisana premija „Mikrofin osiguranja“ u prvih devet mjeseci ove godine veća je za 21 odsto u odnosu

saznajte više