Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 15.05.2018. godine donio

 

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  REDOVNE XIV SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XIV  redovna sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 18.06.2018. godine sa početkom u 15.00 časova, na adresi Vase Pelagića 22, u Banjoj Luci.

Za XIV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

  • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.

 

Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 21.06.2017. godine,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja odbora za reviziju,

Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2018. godinu,

Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti;

Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru člana Upravnog odbora;

Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za člana Upravnog odbora;

Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2018. godinu,

Razno.

 

U slučaju da se  XIV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

______________

Radmila Bjeljac

 

15.05.2018.Banja Luka

Broj:MFO-118-346

 

Article Image

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u

saznajte više
Article Image

Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista

saznajte više