Konkurs za posao

KONKURS

za prijem radnika na sljedeću poziciju:

 

Referent prodaje osiguranja:

kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar – po 2 izvršioca;

kancelarije Bugojno i Žepče – po 1 izvršilac

Glavne odgovornosti:

 • Pronalazak novih i servisiranje postojećih klijenata,
 • Aktivna prodaja na terenu,
 • Aktivna promocija na terenu i akvizicija,
 • Prodaja svih vrsta neživotnog osiguranja,
 • Ostali poslovi vezani za prodaju osiguranja.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • Minimalno srednja stručna sprema,
 • Da su komunikativni,
 • Da dobro poznaju lokalnu sredinu,
 • Da su samostalni u radu,
 • Da posjeduju proaktivnost i volju za učenjem,
 • Da su odgovorni prema obavezama i definisanim rokovima,
 • Da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije, aktivan vozač.

Zainteresovani kandidati svoje prijave sa biografijom mogu dostaviti poštom na adresu: „Mikrofin osiguranje“, Aleja Svetog Save 61, Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili putem mejla na konkurs@mikrofinosiguranje.com.

Konkurs ostaje otvoren do 03.07.2020.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Article Image

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u

saznajte više
Article Image

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,   S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 16.maja 2020.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 11.05.2020. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVIII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 16.06.2020. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVIII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
 • Imenovanje Komisije za glasanje,
 • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 • Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 23.12.2019. godine;

4.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2019. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;

5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2020. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2020. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2019. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti;

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o trećoj emisiji hartija od vrijednosti;

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva;

13. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva;

14. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Aneksa III Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin Osiguranje a.d. Banja Luka;

15. Razmatranje i usvajanje Aneksa III ugovora o osnivanju;

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2019 godinu;

17. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;

18. Razmatranje i usvajanje Povelje interne revizije;

19. Razmatranje i usvajanje Odluke o produženju mandata članova Odbora za reviziju;

20. Razno.

 

U slučaju da se XVIII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

______________
Radmila Bjeljac

11.05.2020. Banja Luka
Broj: MFO-120-288

Article Image

Mikrofin osiguranje na novoj lokaciji

Obaviještavamo sve klijente da je Mikrofin osiguranje počelo sa radom na novoj lokaciji u Banja Luci, u

saznajte više
Article Image

Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista

saznajte više

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,

 

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa sprečavanjem širenja virusa korona COVID – 19, želimo vas obavijestiti o mjerama koje će preduzeti Mikrofin osiguranje:

 

 • U poslovnicama Mikrofin osiguranja pored zaposlenih može boraviti samo jedna osoba.
 • Sve poslovnice Mikrofin osiguranja biće pod pojačanom higijenskom zaštitom.
 • Osobe koje stoje molimo da poštuju obavezan prostorni razmak od najmanje 1 m.
 • Ukoliko imate potrebe za dolaskom u prostorije Mikrofin osiguranja, molimo vas da prije dolaska pozovete naše osoblje i dogovorite termin za sastanak.

 

Stojimo vam na raspolaganju za svu neophodnu podršku.

Vaše Mikrofin osiguranje

 

 

 

Article Image

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,   S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 16.maja 2020.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 23.12.2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 04.12.2019. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVII (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XVII (vanredna) sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 23.12.2019. godine sa početkom u 09.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 

 • Imenovanje predsjednika skupštine,
 • Imenovanje Komisije za glasanje,
 • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 • Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 20.06.2019. godine,

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Statuta Društva,

5. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Odbora za reviziju

9. Razno.

 

U slučaju da se XVII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Predsjednik Upravnog odbora

______________
Radmila Bjeljac

04.12.2019. Banja Luka
Broj: MFO-119-965

Article Image

Mikrofin osiguranje na novoj lokaciji

Obaviještavamo sve klijente da je Mikrofin osiguranje počelo sa radom na novoj lokaciji u Banja Luci, u

saznajte više
Article Image

Skupština akcionara Mikrofin osiguranja

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 20.juna 2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 13.05.2019. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVI (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XVI redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 20.06.2019. godine sa početkom u 15.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVI sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela

 • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine
 • Imenovanje Komisije za glasanje
 • Imenovanje ovjerivača zapisnika
 • Imenovanje zapisničara.

 

2.  Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3.  Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 16.01.2019. godine,

4.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

5.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,

6.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja odbora za reviziju,

7.  Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2019. godinu,

8.  Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti,

9.  Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za članove Upravnog odbora,

11. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2019. godinu

12. Razno.

 

U slučaju da se XVI sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

13.05.2019. Banja Luka
Broj: MFO-119-416

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 23.12.2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o

saznajte više

Sjednica skupština akcionara 16. januara 2019.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 24.12.2018. godine donio

 

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XV (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XV  (vanredna) sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 16.01.2019. godine sa početkom u 12.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

 

Za XV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 

 1. -Imenovanje predsjednika skupštine,
 2. -Imenovanje Komisije za glasanje,
 3. -Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 4. -Imenovanje zapisničara.

 

 • Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 18.06.2018. godine,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o promijeni Sjedišta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Aneksa o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin osiguranja
 • Razno.

 

U slučaju da se  XV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

 

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

 

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

 

______________

Radmila Bjeljac

 

 

24.12.2018.Banja Luka

Broj:MFO-118-844

 

Article Image

Skupština akcionara Mikrofin osiguranja

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Konkurs za posao

KONKURS za prijem radnika na sljedeću poziciju:   Referent prodaje osiguranja: kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar –

saznajte više