Konkurs za posao

KONKURS

za prijem radnika na sljedeću poziciju:

 

Referent prodaje osiguranja:

kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar – po 2 izvršioca;

kancelarije Bugojno i Žepče – po 1 izvršilac

Glavne odgovornosti:

 • Pronalazak novih i servisiranje postojećih klijenata,
 • Aktivna prodaja na terenu,
 • Aktivna promocija na terenu i akvizicija,
 • Prodaja svih vrsta neživotnog osiguranja,
 • Ostali poslovi vezani za prodaju osiguranja.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • Minimalno srednja stručna sprema,
 • Da su komunikativni,
 • Da dobro poznaju lokalnu sredinu,
 • Da su samostalni u radu,
 • Da posjeduju proaktivnost i volju za učenjem,
 • Da su odgovorni prema obavezama i definisanim rokovima,
 • Da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije, aktivan vozač.

Zainteresovani kandidati svoje prijave sa biografijom mogu dostaviti poštom na adresu: „Mikrofin osiguranje“, Aleja Svetog Save 61, Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili putem mejla na konkurs@mikrofinosiguranje.com.

Konkurs ostaje otvoren do 03.07.2020.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Article Image

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,   S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa

saznajte više
Article Image

ODLUKA O SAZIVANJU XXII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 16.maja 2020.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 11.05.2020. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVIII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 16.06.2020. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVIII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
 • Imenovanje Komisije za glasanje,
 • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 • Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 23.12.2019. godine;

4.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2019. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;

5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2020. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2020. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2019. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti;

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o trećoj emisiji hartija od vrijednosti;

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva;

13. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva;

14. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Aneksa III Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin Osiguranje a.d. Banja Luka;

15. Razmatranje i usvajanje Aneksa III ugovora o osnivanju;

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2019 godinu;

17. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;

18. Razmatranje i usvajanje Povelje interne revizije;

19. Razmatranje i usvajanje Odluke o produženju mandata članova Odbora za reviziju;

20. Razno.

 

U slučaju da se XVIII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

______________
Radmila Bjeljac

11.05.2020. Banja Luka
Broj: MFO-120-288

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Konkurs za posao

KONKURS za prijem radnika na sljedeću poziciju:   Referent prodaje osiguranja: kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar –

saznajte više

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,

 

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa sprečavanjem širenja virusa korona COVID – 19, želimo vas obavijestiti o mjerama koje će preduzeti Mikrofin osiguranje:

 

 • U poslovnicama Mikrofin osiguranja pored zaposlenih može boraviti samo jedna osoba.
 • Sve poslovnice Mikrofin osiguranja biće pod pojačanom higijenskom zaštitom.
 • Osobe koje stoje molimo da poštuju obavezan prostorni razmak od najmanje 1 m.
 • Ukoliko imate potrebe za dolaskom u prostorije Mikrofin osiguranja, molimo vas da prije dolaska pozovete naše osoblje i dogovorite termin za sastanak.

 

Stojimo vam na raspolaganju za svu neophodnu podršku.

Vaše Mikrofin osiguranje

 

 

 

Article Image

Odluka o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012,

saznajte više
Article Image

Konkurs za posao

KONKURS za prijem radnika na sljedeću poziciju:   Referent prodaje osiguranja: kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar –

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 23.12.2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 04.12.2019. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVII (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XVII (vanredna) sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 23.12.2019. godine sa početkom u 09.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 

 • Imenovanje predsjednika skupštine,
 • Imenovanje Komisije za glasanje,
 • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 • Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 20.06.2019. godine,

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Statuta Društva,

5. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Odbora za reviziju

9. Razno.

 

U slučaju da se XVII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Predsjednik Upravnog odbora

______________
Radmila Bjeljac

04.12.2019. Banja Luka
Broj: MFO-119-965

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 23.12.2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 20.juna 2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 13.05.2019. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVI (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XVI redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 20.06.2019. godine sa početkom u 15.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVI sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela

 • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine
 • Imenovanje Komisije za glasanje
 • Imenovanje ovjerivača zapisnika
 • Imenovanje zapisničara.

 

2.  Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3.  Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 16.01.2019. godine,

4.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

5.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,

6.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja odbora za reviziju,

7.  Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2019. godinu,

8.  Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti,

9.  Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za članove Upravnog odbora,

11. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2019. godinu

12. Razno.

 

U slučaju da se XVI sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

13.05.2019. Banja Luka
Broj: MFO-119-416

Article Image

Konkurs za posao

KONKURS za prijem radnika na sljedeću poziciju:   Referent prodaje osiguranja: kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar –

saznajte više
Article Image

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u

saznajte više

Sjednica skupština akcionara 16. januara 2019.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 24.12.2018. godine donio

 

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XV (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XV  (vanredna) sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 16.01.2019. godine sa početkom u 12.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

 

Za XV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 

 1. -Imenovanje predsjednika skupštine,
 2. -Imenovanje Komisije za glasanje,
 3. -Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 4. -Imenovanje zapisničara.

 

 • Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 18.06.2018. godine,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o promijeni Sjedišta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Aneksa o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin osiguranja
 • Razno.

 

U slučaju da se  XV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

 

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

 

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

 

______________

Radmila Bjeljac

 

 

24.12.2018.Banja Luka

Broj:MFO-118-844

 

Article Image

Odluka o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012,

saznajte više
Article Image

Konkurs za posao

KONKURS za prijem radnika na sljedeću poziciju:   Referent prodaje osiguranja: kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar –

saznajte više