Sjednica skupština akcionara 16. januara 2019.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 24.12.2018. godine donio

 

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XV (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XV  (vanredna) sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 16.01.2019. godine sa početkom u 12.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

 

Za XV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 

 1. -Imenovanje predsjednika skupštine,
 2. -Imenovanje Komisije za glasanje,
 3. -Imenovanje ovjerivača zapisnika,
 4. -Imenovanje zapisničara.

 

 • Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 18.06.2018. godine,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o promijeni Sjedišta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva,
 • Razmatranje i usvajanje Aneksa o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin osiguranja
 • Razno.

 

U slučaju da se  XV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

 

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

 

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

 

Predsjednik Upravnog odbora

 

______________

Radmila Bjeljac

 

 

24.12.2018.Banja Luka

Broj:MFO-118-844

 

Article Image

Intervju Željka Pene, direktora Mikrofin osiguranja za Capital.ba

Fakturisana premija „Mikrofin osiguranja“ u prvih devet mjeseci ove godine veća je za 21 odsto u odnosu

saznajte više
Article Image

Skupština akcionara Mikrofin osiguranja

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više