Intervju Željka Pene, direktora Mikrofin osiguranja za Capital.ba

Fakturisana premija „Mikrofin osiguranja“ u prvih devet mjeseci ove godine veća je za 21 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je dobit veća za 53 odsto u odnosu na prošlu godinu. Posebno smo zadovoljni izuzetno visokim stepenom rješavanja i isplate šteta, rekao je u intervjuu za portal CAPITAL direktor „Mikrofin osiguranja“ Željko Pena.

CAPITAL: Kakvi su rezultati poslovanja „Mikrofin osiguranja“ u prvih devet mjeseci ove godine i da li ste zadovoljni ostvarenim rezultatima?
PENA: Mikrofin osiguranje je, kao i u čitavom prethonom periodu, nastavilo trend pozitivnog poslovanja, te je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarilo prihod od fakturisane premije oko osam miliona KM, čime je ostvaren prebačaj plana za 10 odsto. Takođe, fakturisana premija u prvih devet mjeseci ove godine veća je za 21 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvarena dobit je veća od dobiti u prethodnoj godini za 53 odsto, a od plana za 63 odsto, što pokazuje da smo veoma zadovoljni postignutim rezultatima.

CAPITAL: Koliko ste u ovoj godini isplatili odštetnih zahtjeva i koliko ste efikasni kada je u pitanju rješavanje odštetnih zahtjeva?
PENA: Ovo je nabitniji segment klijentima i njim smo posebno zadovoljni. Prošlu godinu smo završili sa izuzetno visokim stepenom efikasnosti u rješavanju odštetnih zahtjeva od 96,61 odsto i stepenom efikasnosti u isplati odštetnih zahtjeva 100 odsto sa ukupno rješenom 1.541 štetom. Ovo jasno govori da društvo ima izuzetno visok stepen ažurnosti rješavanja i isplate šteta. U prvih devet mjeseci ove godine društvo je riješilo već 1.299 štetu, a isplatilo na ime šteta 2,1 miliona KM.

CAPITAL: Kakva je trenutno pozicija „Mikrofina“ na tržištu osiguranja RS, koliko je vaše učešće kada je u pitanju premija i planirate li da povećavate svoje tržišno učešće do kraja godine?
PENA: Prema izvještaju Agencije za osiguranje RS, na kraju prvog polugodišta 2018. tržišni udio „Mikrofin osiguranja“ na tržištu RS iznosi 3,4 odsto, za razliku od prošle godine kada je za isti period iznosio 3,1 odsto. Naravno, u planu imamo povećanje tržišnog učešća do kraja godine i mislim da je realno očekivati da godinu završimo sa povećanjem stope tržišnog udjela najmanje za 10 odsto u skladu sa već ostvarenim i iskazanim povećanjem tržišnog udjela na polugodištu.

CAPITAL: Ove godine „Mikrofin osiguranje“ obilježava 10 godina postojanja. Da li ste ispunili zacrtane planove i kakvi su planovi za naredni period?
PENA: Pokazatelji „Mikrofin osiguranja“ su u skladu sa planom, a društvo se razvilo u prepoznatljivu i cijenjenu osiguravajuću kuću koja uspješno realizuje postavljene ciljeve, ostvaruje pozitivne rezultate i ispunjava sa maksimalnom ažurnošću preuzete obaveze, što su klijenti prepoznali. Nakon deset godina rada, u „Mikrofin osiguranju“ je uspostavljen određeni nivo procesa, politika, procedura, tehnologije rada i poslovnih rezultata. Društvo će se i dalje fokusirati na kontrolisani rast, adekvatno preuzimanje rizika u osiguranju, kvalitetno reosiguranje, kreiranje novih proizvoda, a koji trebaju da obezbijede dodatnu sigurnost klijentima, te upotrebu najnovijih tehnologija i pružanje najkvalitetnije usluge za naše klijente.

Za očekivati da se trend ukrupnjavanja na tržištu osiguranja nastavi

CAPITAL: Koliko imate zaposlenih?
PENA: U „Mikrofin osiguranju“ je trenutno zaposlen 81 radnik od čega 62 radnika rade u sektoru tržišta, a 19 zaposlenih obavlja ostale poslove.

CAPITAL: Kako komentarišete ukrupnjavanje na tržištu osiguranja u RS? „Grawe“ je kupio „Atos“ osiguranje.
PENA: Poslije kupovine „VGT osiguranja“ prošle godine od strane „Grawe osiguranja“, i kupovinom „Atos osigruranja“ ove godine, „Grawe“ ide ka povećanju tržišnog udjela, prvenstveno u segmentu neživotnih osiguranja. Činjenica je da očekivana liberalizacija tržišta AO definisana zakonskim propisima i moguće povećanje kapitalnog cenzusa igraju ulogu, tako da je za očekivati da se ovaj trend ukrupnjavanja nastavi.

CAPITAL: Smatrate li da u RS ima previše osiguravajućih društava?
PENA: Broj osiguravajućih društava raste, u ovoj godini je otvoreno još jedno društvo sa sjedištem u RS, a tržište se malo promijenilo. Osiguranje je jako kompleksan i zahtjevan posao i vidjećemo u budućem periodu šta će se sve dešavati s obzirom na to da pored ukrupnjavanja imamo i otvaranje novih društava. To ukazuje da vjerovatno postoji određeni potencijal koji ova nova društva prepoznaju.

CAPITAL: Kako komentarištete odluku Agencije za osiguranje RS da smanji cijenu premije od odgovornosti za motorna vozila za deset odsto?
PENA: Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju iz 2015. su definisani koraci do pune liberalizacije tržišta autoodgovornosti. Umanjenje cijena ima za cilj pripremu društava za predstojeću punu liberalizaciju cijena premije u autoosiguranju, a uticaće naravno i na smanjenje obaveza po osnovu premije osiguranja pri registraciji vozila građana i pravnih lica.

CAPITAL: Kakvo je trenutno stanje na tržištu osiguranja RS? Da li su i dalje prisutni nelegalni popusti i kako to konačno riješiti?
PENA: Stanje na tržištu osiguranja je u ovoj godini značajno bolje nego prethodne godine i većina društava poštuje smjernice Agencije za osiguranje, date u novembru 2017. godine. Možda postoje sitnija iskakanja određenih društava, ali treba imati u vidu i da je smanjenje premije od 10 odsto umanjilo prostor za nelegalne popuste. Konačno rješenje ovoga problema će vjerovatno donijeti puna liberalizacija tržišta autoodgovornosti.

Article Image

PRESTANAK UGOVORA O ZASTUPANJU

Osiguravajuće društvo “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka objavljuje sljedeće:   OBAVJEŠTENJE   o prestanku Ugovora o zastupanju

saznajte više
Article Image

Mikrofin osiguranje na novoj lokaciji

Obaviještavamo sve klijente da je Mikrofin osiguranje počelo sa radom na novoj lokaciji u Banja Luci, u

saznajte više

Mikrofin osiguranje na novoj lokaciji

Obaviještavamo sve klijente da je Mikrofin osiguranje počelo sa radom na novoj lokaciji u Banja Luci, u Aleji Svetog Save. Ovim preseljenjem prestaje sa radom kancelarija u ulici Save Kovačevića br.23, a prodajno osoblje Mikrofin osiguranja biće na raspolaganju klijentima svakim radnim danom u periodu od 8 -16 časova.

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 24. maj 2021.

Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više

Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 15.05.2018. godine donio

 

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  REDOVNE XIV SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XIV  redovna sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 18.06.2018. godine sa početkom u 15.00 časova, na adresi Vase Pelagića 22, u Banjoj Luci.

Za XIV sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

  • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.

 

Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 21.06.2017. godine,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2017. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja odbora za reviziju,

Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2018. godinu,

Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti;

Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru člana Upravnog odbora;

Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za člana Upravnog odbora;

Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2018. godinu,

Razno.

 

U slučaju da se  XIV sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

______________

Radmila Bjeljac

 

15.05.2018.Banja Luka

Broj:MFO-118-346

 

Article Image

Konkurs za posao

KONKURS za prijem radnika na sljedeću poziciju:   Referent prodaje osiguranja: kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar –

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 16.maja 2020.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više