ODLUKA O SAZIVANJU XXII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 13.04.2023. godine donio

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XXII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XXII redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 18.05.2023. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

 

Za XXII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

 

 1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
  • Imenovanje predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.
 2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 01.06.2022. godine;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2022. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;
 5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2023. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2023. godinu;
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu;
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2022. godinu;
 9. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora;
 10. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Upravnog odbora;
 11. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;
 12. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad člana Odbora za reviziju;
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2022. godinu;
 14. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;
 15. Razno.

U slučaju da se  XXII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

 

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                   ______________

                                                                                                    Sandra Lonco

 

 

13.04.2022. Banja Luka

Broj: MFO-123-249

 

Article Image

PRESTANAK UGOVORA O ZASTUPANJU

Osiguravajuće društvo “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka objavljuje sljedeće: OBAVJEŠTENJE o prestanku Ugovora o zastupanju u osiguranju

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više