Sjednica skupštine akcionara 20.juna 2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 13.05.2019. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVI (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XVI redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 20.06.2019. godine sa početkom u 15.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVI sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela

  • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine
  • Imenovanje Komisije za glasanje
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika
  • Imenovanje zapisničara.

 

2.  Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3.  Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 16.01.2019. godine,

4.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2018. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

5.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu,

6.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja odbora za reviziju,

7.  Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2019. godinu,

8.  Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti,

9.  Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za članove Upravnog odbora,

11. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2019. godinu

12. Razno.

 

U slučaju da se XVI sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

13.05.2019. Banja Luka
Broj: MFO-119-416

Article Image

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,   S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa

saznajte više
Article Image

Konkurs za posao

KONKURS za prijem radnika na sljedeću poziciju:   Referent prodaje osiguranja: kancelarije Sarajevo, Zenica i Mostar –

saznajte više