Sjednica skupštine akcionara 16.maja 2020.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 11.05.2020. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVIII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 16.06.2020. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVIII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

  • Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 23.12.2019. godine;

4.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2019. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;

5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2020. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2020. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2019. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti;

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o trećoj emisiji hartija od vrijednosti;

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva;

13. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva;

14. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Aneksa III Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin Osiguranje a.d. Banja Luka;

15. Razmatranje i usvajanje Aneksa III ugovora o osnivanju;

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2019 godinu;

17. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;

18. Razmatranje i usvajanje Povelje interne revizije;

19. Razmatranje i usvajanje Odluke o produženju mandata članova Odbora za reviziju;

20. Razno.

 

U slučaju da se XVIII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

______________
Radmila Bjeljac

11.05.2020. Banja Luka
Broj: MFO-120-288

Article Image

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u

saznajte više
Article Image

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,   S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa

saznajte više