Sjednica skupštine akcionara 23.12.2019.godine

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 04.12.2019. godine donio

ODLUKU
O SAZIVANJU XVII (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XVII (vanredna) sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 23.12.2019. godine sa početkom u 09.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XVII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

 

  • Imenovanje predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.

 

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 20.06.2019. godine,

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Statuta Društva,

5. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;

7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Odbora za reviziju

9. Razno.

 

U slučaju da se XVII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Predsjednik Upravnog odbora

______________
Radmila Bjeljac

04.12.2019. Banja Luka
Broj: MFO-119-965

Article Image

Odluka o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012,

saznajte više
Article Image

Nova lokacija

Poštovani klijenti Mikrofin osiguranja, obavještavamo vas da se sektor prodaje Mikrofin osiguranja nalazi na novoj lokaciji u

saznajte više