Sjednica skupštine akcionara 24. maj 2021.

Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj  127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 24.05.2021. godine donio

 

ODLUKU

O SAZIVANJU  XIX (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

 

XIX redovna sjednica Skupštine akcionara “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 28.06.2021. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.

Za XIX sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 • Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
  • Imenovanje predsjednika skupštine,
  • Imenovanje Komisije za glasanje,
  • Imenovanje ovjerivača zapisnika,
  • Imenovanje zapisničara.
 • Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
 • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 16.06.2020. godine;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka za 2020. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;
 • Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2021. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2021. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2020. godinu;
 • Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2020 godinu;
 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;
 • Razno.

U slučaju da se  XIX sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva

„MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora
Radmila Bjeljac

24.05.2021. Banja Luka
Broj: MFO-121-344

 

Article Image

Sjednica skupština akcionara 16. januara 2019.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o

saznajte više
Article Image

Odluka o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012,

saznajte više