Skupština akcionara Mikrofin osiguranja

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 04.05.2016. godine donio

 

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE XII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

XII redovna sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 20.06.2016. godine sa početkom u 13.00 časova, na adresi Vase Pelagića 22, u Banjoj Luci.

Za XII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 

 

Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

-Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,

-Imenovanje Komisije za glasanje,

-Imenovanje ovjerivača zapisnika,

-Imenovanje zapisničara.

Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 05.06.2015.godine,

Razmatranje i usvajanje Statuta Društva

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članovima Odbora za reviziju

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “ Mikrofin osiguranje” a.d.Banja Luka za 2015. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje izvještaja Internog revizora za 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje Plana rada Internog revizora za 2016.godinu,

Razmatranje i usvajanje Procedure za rad Interne revizije.

Razmatranje i donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za 2016. godinu,

Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2014. i 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2016. godinu,

Razno.

U slučaju da se XII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora

 

______________

Radmila Bjeljac

04.05.2016.Banja Luka

Broj:MFO-116-186

Article Image

Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista

saznajte više
Article Image

Mikrofin osiguranje preduzelo mjere zaštite

Poštovani klijenti,   S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa

saznajte više