Skupština akcionara Mikrofin osiguranja

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 04.05.2016. godine donio

 

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE XII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA

XII redovna sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 20.06.2016. godine sa početkom u 13.00 časova, na adresi Vase Pelagića 22, u Banjoj Luci.

Za XII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 

 

Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

-Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,

-Imenovanje Komisije za glasanje,

-Imenovanje ovjerivača zapisnika,

-Imenovanje zapisničara.

Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 05.06.2015.godine,

Razmatranje i usvajanje Statuta Društva

Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članovima Odbora za reviziju

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “ Mikrofin osiguranje” a.d.Banja Luka za 2015. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje izvještaja Internog revizora za 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje Plana rada Internog revizora za 2016.godinu,

Razmatranje i usvajanje Procedure za rad Interne revizije.

Razmatranje i donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za 2016. godinu,

Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2014. i 2015. godinu,

Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2016. godinu,

Razno.

U slučaju da se XII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora

 

______________

Radmila Bjeljac

04.05.2016.Banja Luka

Broj:MFO-116-186

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 18.juna 2018.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista

saznajte više